از گذر دولاروسا

.....خداوند آزادی را آفرید و بشر بندگی را.....

دی 92
2 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
2 پست