# درگوشی_هایم_با_خدا

آسمان چیست؟

                                                                                                                         آسمان چیست؟جولانگاه اندیشه های من، ازدیربازتاکنونآسمان چیست، مسیرنگاه منتظرمن ،ازدیرباز تاکنون                                                             خدایا،بسیاربه آسمانت نگریسته ام ،ازاین دورهاو فقط ... ادامه مطلب
/ 41 نظر / 232 بازدید

پرستش

  می آیم می سرایم می گویم " این است کلام گرما بخش هستی من "                                                               خداوندا                                 دگر باره آغاز کردم بودن را                     در ... ادامه مطلب
/ 53 نظر / 19 بازدید